O nas

Misja Gdańskiego Ośrodka Sportu

KREUJEMY AKTYWNE
SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/907/17
Rady Miasta Gdańsk z dnia 12.01.2017

S T A T U T

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gdański Ośrodek Sportu zwany dalej GOS, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) przepisów ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446;zm. 2016 r. poz. 1579),

2) przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1870),

3) przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2016 r., poz.1047 ze zm.),

4) przepisów ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2016 r., poz. 573 ze zm.);

5) przepisów ustawy z dnia 25.06. 2010 r. o sporcie ( Dz. U. 2016 r. poz. 176 ze zm.)

6) aktami prawa miejscowego;

7) niniejszego statutu.

§ 2.

GOS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3.

1. Terenem działania Gdańskiego Ośrodka Sportu jest Gmina Miasta Gdańsk.

2. Siedziba Gdańskiego Ośrodka Sportu mieści się w Gdańsku.

3. Gdański Ośrodek Sportu używa skrótu GOS w Gdańsku lub GOS.

4. Gdański Ośrodek Sportu używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 4.

Nadzór nad działalnością GOS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 5.

Mienie Gdańskiego Ośrodka Sportu jest mieniem komunalnym, będącym własnością Gminy Miasta Gdańska, przekazanym jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania, obejmujące nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie Gminy.

§ 6.

Gdański Ośrodek Sportu posługuje się znakiem graficznym w postaci określonej w załączniku do Statutu.

Rozdział II
Cele i zadania Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 7.

Celem działalności GOS jest realizacja zadań Gminy Miasta Gdańska z zakresukultury fizycznej.

§ 8.

Do zadań Gdańskiego Ośrodka Sportu w szczególności należy:

1) zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną;

2) zarządzenie mieniem, o którym mowa w §5. Statutu, umożliwiające jego jak najlepsze wykorzystanie dla realizacji wyznaczonych celów;

3) organizacja oraz wspieranie imprez i zawodów sportowych, zajęć sportowych i rekreacyjnych;

4) realizacja zadań statutowych GOS przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu;

5) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych powierzonych GOS przez Prezydenta Miasta Gdańska;

6) współpraca z podmiotami działającymi na rzecz kultury fizycznej, o zasięgu gminnym i ponadgminnym, w zakresie realizacji zadań statutowych GOS;

7) prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działań upowszechniania sportu poprzez GOS oraz promocja Gminy Miasta Gdańska poprzez sport, o ile zadanie to zastanie powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska;

8) administrowanie nabrzeżami, przystaniami żeglarskimi, przystankami tramwaju wodnego i innymi obiektami hydrotechnicznymi

9) współpraca z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, profilaktyki bezpiecznej kąpieli oraz organizacji szkoleń ratowników wodnych;

10) tworzenie warunków i wspieranie działań związanych z rozwojem sportu i turystki na terenie Gminy Miasta Gdańska;

11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział III
Organizacja i działalność Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 9.

1. Działalnością Gdańskiego Ośrodka Sportu kieruje Dyrektor.

§ 10.

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska, który sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego, wykonując czynności z zakresu prawa w stosunku do Dyrektora.

2. Dyrektor reprezentuje GOS na zewnątrz, działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Gdańska w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Dyrektor GOS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce.

4. Wynagrodzenia Dyrektora GOS ustala Prezydent Miasta Gdańska

5. Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest Dyrektor oraz pełnomocnicy, wyznaczeni przez Dyrektora w zakresie umocowania do reprezentowania jednostki  przed sądami.

6. Dyrektor GOS decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

§ 11.

1. GOS prowadzi działalność także w dni wolne od pracy.

2. Dyrektor GOS wyznacza okres przerwy w działalności w poszczególnych obiektach dla przeprowadzenia w nich prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjno – remontowych po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdańska.

§ 12.

Strukturę organizacyjną GOS określa Regulamin Organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora GOS i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 13.

1. GOS w Gdańsku prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych Gminy Miasta Gdańska.

2. Podstawą gospodarki finansowej w GOS jest roczny plan finansowy w rozumieniu ustawy dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

3. Wydatki działalności GOS pokrywane są z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadzane są do budżetu Miasta Gdańska.

4. Zmiana wydatków i dochodów ustalonych w planie finansowym może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Gdańska.

5. Za zgodność gospodarki finansowej z prawem odpowiada Dyrektor GOS.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Dyrektor GOS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowieńniniejszego Statutu.

2. Zmiany i uzupełnienia do postanowień Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.

Scroll To Top